ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. เผยแพร่ผลการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับพิธีการทางการทูตด้านมารยาททางสังคมให้แก่บุคลากรของ ทส.
3. จัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
4. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
5. โครงการ Towards SDG 12: SCP Patterns through the implementation of 10YFP in Thailand
6. โครงการสำนักงานสีเขียว ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคการบริหารและการผลิตสู่มาตรฐาน G-Green ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562
7. กิจกรรมเครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
8. โครงการพัฒนาอาสาสมัครทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอ่างทอง ปี 2562
9. โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
10. การพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
11. ปภ. ได้ขอให้จังหวัดสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) ต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
13. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่นำร่อง โดยการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนการพัฒนาในระดับพื้นที่นำร่อง ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา และกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
14. โครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Policy Project) (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
15. จัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (Third National Communication)
16. ระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS)
17. (ร่าง) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
18. การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19. การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
20. วิเคราะห์และประเมินความต้องการงบประมาณสนับสนุนการอนุวัตอนุสัญญาฯ จัดทำรายงานการเงินของประเทศไทย (BIOFIN)
21. สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการ (ATHEG,WG) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA) สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (COP) สมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนา (COP-MOP) สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และโครงการพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกอพยพ รวมถึงพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง
22. เตรียมความพร้อม ความเห็น ท่าที ให้แก่ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมเจรจาต่อรองในการประชุมภายใต้อนุสัญญาและความตกลงที่เกี่ยวข้อง
23. ดำเนินความร่วมมือกับความตกลง/ความริเริ่มระหว่างประเทศต่างๆ และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย ทางชีวภาพ : คณะทำงานแห่งอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB) ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งอาเซียน (ACB) คณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขง (Mekong River Commission) และอื่นๆ
24. จัดประชุมเพื่อยกร่างแนวทางความร่วมมือระหว่างอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาว่าด้วยการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสนับสนุนจาก UNEP และ IUCN
25. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ปี ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ
26. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. จังหวัดอุตรดิตถ์
27. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
28. โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ประจำปี 2562
29. โครงการ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562
30. กิจกรรมชุมชนสุขใจไร้คาร์บอน
31. กิจกรรมสร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
32. โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
33. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
34. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
35. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)จังหวัดลำพูน
36. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
37. โครงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามเป้าหมายรัฐบาล
38. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการ น้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
39. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนจังหวัดนครปฐม กิจกรรมอบรมผู้ช่วยรุกขกร
40. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
41. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
42. โครงการการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางและนำไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัด
43. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)
44. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
45. การส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ
46. โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green city)
47. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
48. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
49. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
50. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
51. การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
52. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ ๑๔ (CSEP 14) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
53. การดำเนินงานด้านกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF)
54. การดำเนินงานในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) (เป็นการดำเนินงานในลักษณะการเสริมสร้างความร่วมมือโดยไม่มีการใช้งบประมาณ)
55. การจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๘
56. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
57. โครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท้องที่จังหวัดจันทบุรี
58. แผนปฏิบัติงานพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
59. แผนปฏิบัติงานพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
60. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
61. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
62. โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกินตามนโยบาย
63. โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และอุตสาหกรรมไม้
64. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
65. โครงการประสานความร่วมมือในการกับกำติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
66. โครงการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ (Zero Waste)
67. โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean & Green City) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562
68. โครงการสนับสนุน ทสจ.เพื่อบริหารโครการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ 3
69. โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)
70. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562