ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. เผยแพร่ผลการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับพิธีการทางการทูตด้านมารยาททางสังคมให้แก่บุคลากรของ ทส.
3. จัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
4. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
5. โครงการ Towards SDG 12: SCP Patterns through the implementation of 10YFP in Thailand
6. โครงการสำนักงานสีเขียว ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคการบริหารและการผลิตสู่มาตรฐาน G-Green ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562
7. กิจกรรมเครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
8. โครงการพัฒนาอาสาสมัครทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอ่างทอง ปี 2562
9. โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
10. การพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
11. ปภ. ได้ขอให้จังหวัดสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) ต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
13. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่นำร่อง โดยการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนการพัฒนาในระดับพื้นที่นำร่อง ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา และกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
14. โครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Policy Project) (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
15. จัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (Third National Communication)
16. ระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS)
17. (ร่าง) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
18. การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19. การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
20. วิเคราะห์และประเมินความต้องการงบประมาณสนับสนุนการอนุวัตอนุสัญญาฯ จัดทำรายงานการเงินของประเทศไทย (BIOFIN)
21. สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการ (ATHEG,WG) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA) สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (COP) สมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนา (COP-MOP) สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และโครงการพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกอพยพ รวมถึงพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง
22. เตรียมความพร้อม ความเห็น ท่าที ให้แก่ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมเจรจาต่อรองในการประชุมภายใต้อนุสัญญาและความตกลงที่เกี่ยวข้อง
23. ดำเนินความร่วมมือกับความตกลง/ความริเริ่มระหว่างประเทศต่างๆ และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย ทางชีวภาพ : คณะทำงานแห่งอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB) ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งอาเซียน (ACB) คณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขง (Mekong River Commission) และอื่นๆ
24. จัดประชุมเพื่อยกร่างแนวทางความร่วมมือระหว่างอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาว่าด้วยการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสนับสนุนจาก UNEP และ IUCN
25. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ปี ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ